Általános Szerződési Feltételek
www.kingastudio.hu
Hatályba lépés ideje: 2023. május 31., kiegészítve: 2024.06.25.

Tájékoztatom, hogy Ön rendelése leadásával elfogadja a Kingastudio Általános szerződési feltételeit,
így annak tartalmát az alábbiakban rögzítem, kérem annak szíves tudomásul vételét.
Amennyiben Szolgáltatásaimmal, vagy az Általános szerződési feltételekkel kapcsolatban kérdése van,
felveheti velem a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Kapcsolattartási adatok:
Név: Háber Kinga
Székhelye: 7621 Pécs, Rákóczi út 46. mélyföldszint 19.
Adószáma: 56294917-1-22
Bankszámlaszáma: 11773315-01906129
Honlap címe: www.kingastudio.hu
E-mail cím: info@kingastudio.hu
Telefonszám: +36308755606
Tárhelyszolgáltató adatai: https://forpsi.hu

……….

Adatvédelmi tájékoztatómat a www.kingastudio.hu oldalon találja.
1. Fogalmak:
Felek: Eladó/Szolgáltató és Fogyasztó/Vállalkozás/Bérlő/Ügyfél együttesen
Ügyfél: Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló természetes, vagy jogi személy, aki a szolgáltatást
igénybe veszi
Bérleti jogviszony: Bérlő és Bérbeadó között, a stúdió időleges használatára irányuló jogviszony
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét
betöltött természetes személy
Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
Fotóstúdió használat szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos
jellegű helyiség bérlés és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
Szalon szolgáltatás: Fizikai közérzetet javító szolgáltatási tevékenységi kör alatt 
Fotós szolgáltatás: Fényképészet tevékenységi kör alatt végzett szolgáltatás
Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint
Károkozás, kártérítés: Polgári Törvénykönyv szerint
Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a weboldal és e-mail felhasználásával történő
adásvételi szerződés megkötése
Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz
alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére
alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon
Termék: Szerződés tárgyát képező szolgáltatás
Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy 

2. Vonatkozó jogszabályok:
  2013.évi V. törvény (Ptk.)
 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról
 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes
személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül
a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv
módosításáról

3. ÁSZF hatálya és elfogadása:
A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési
feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglalásra kerül a Feleket megillető jogokat,
kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a
felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Tájékoztatom, hogy a szolgáltatásaim igénybevételével, automatikusan elfogadásra kerül jelen ÁSZF,
mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

4. Szerződés nyelve és formája: 
A szerződés nyelve magyar. A Felekre a magyar jogszabályok vonatkoznak.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

5. Árak:
Az árak forintban értendők. Jelen Vállalkozás alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA
tartalma nincs. Az árváltoztatás joga fenntartva. Az árak egyénileg is megszabhatók, amennyiben a
körülmények úgy kívánják.

6. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
A Fogyasztó a szolgáltatást, illetőleg arra vonatkozó kifogásait a következő elérhetőségeken juttathatja
el:
 E-mail cím: info@kingastudio.hu
 Név: Háber Kinga
 Telefonszám: +36308755606
A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti panaszát. A panasz
vonatkozhat a Kingastudio részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására,
mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.
A szóbeli panaszt a Kingastudio haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben
a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem
lehetséges, a Kingastudio a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel,
melynek másolati példányát átadja a Fogyasztó részére, E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon
belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt a beérkezéstől számított 30
napon belül írásban megválaszolja. A Kingastudio köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni
– telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén. A
panaszról felvett jegyzőkönyvet és válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság
kérésére bemutatja. A Kingastudio a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja,
hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a
tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető
Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint

Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos
álláspontját.
Abban az esetben, ha a Kingastudio és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik,
további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:
A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes
Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz
elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el.
Elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás:
A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Békéltető Testületi eljárás:
Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói
panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül
megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Békéltető Testületi eljárásban a Kingastudiot együttműködési
kötelezettség terheli. Ez alapján a a Kingastudio köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot
megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség
létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Ha a vállalkozás székhelye a területileg
illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, együttműködési
kötelezettség a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed
ki.
Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségnek nem teszek eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság
hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van
érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
 A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves
nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó
árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.
A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax,
távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület
elnökéhez szükséges eljuttatni.
Tartalmaznia kell a kérelemnek:
Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára
bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó. Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a
kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.
További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu
További információ a területileg illetékes Békéltető
Testületekről:  https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Online vitarendezési platform:
Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon
található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit
bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói
jogérvényesítésnek.
Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.
Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon
együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.
Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető
el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

7. Szerzői jogok:
A stúdió felhasználásával elkészült művek szerzői műnek minősülnek a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében. Felhívom figyelmét, hogy weboldalról, valamint a
stúdióban készült anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag Háber Kinga előzetes
engedélyével és a Kingastudio forrásmegjelölés feltüntetése mellett van lehetőség.

8. Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne,
arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra
is érvényes.

9. Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:
A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott
adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok
alapján állítom ki a számlát. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Kingastudio jogosult az
Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. A
Kingastudio a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy
postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a
szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja. Amennyiben hibás ár került feltüntetésre,
tájékoztatom Önt az esetről és felkínálom a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az
Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül
elállhat a vásárlástól.

10. Időpontfoglalás, lemondás:
Időpont foglalás online időpontfoglaló felületen (megbeszélés alapján SMS/ social media felületek),
melyhez meg kell adni a nevet, a lefoglalt idősávot, a számlázási adatokat, elektronikus
elérhetőségeket és telefonszámot.
Fizetés előre a foglaláskor, online, bankkártyás fizetés keretében, vagy a szolgáltatás nyújtásakor helyben készpénzben lehetséges..
Foglalni minimum 48 órával a foglalni kívánt időpont előtt lehetséges.
Időpont lemondás és módosítás:
1. időpontot módosítani legkésőbb 48 órával a lefoglalt időpont előtt lehetséges
2. időpont lemondására teljes visszatérítéssel 24 órával a lefoglalt időpont előttig van lehetőség
3. amennyiben az időpont lemondása 24 órán belül történik a lefoglalt időponthoz képest, úgy a szolgáltatás árának fele megtérítendő Szolgáltató részére
4. amennyiben Ügyfél késik a lefoglalt időpontról, úgy a lefoglalt idősávjából fennmaradó időben jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a késés mértéke olyan nagyfokú, hogy a szolgáltatást már nem tudja Szolgáltató teljesíteni, úgy Ügyfél kénytelen új időpontot foglalni, és az eredetileg lefoglalt szolgáltatás 50%-át Szolgáltatónak megtéríteni. 

11. Szolgáltatások
1. Stúdió használat:
Fogyasztó a stúdiót óránkénti lebontásban használhatja, ezáltal tudomásul veszi, hogy amennyiben a lejárati időn
túl több, mint 15 percet tartózkodik az ingatlanban, a következő óra kiszámlázásra kerül.
A bérlő csak a lefoglalt időben jogosult a stúdiót használni, tehát sem tovább ottmaradni, sem pedig
hamarabb bemenni nem jogosult.
A stúdiót saját felelősségre lehet használni, bármilyen bérlő, vagy a bérlet időtartama okozott kár
kapcsán, vállalkozó a saját felelősségét kizárja, azzal, hogy bérlő az okozott kár megtérítésére, számla
ellenében köteles.
A stúdiónak csak az arra kijelölt részeit lehet használni.
Berendezéseket rendeltetésszerűen, előzetes megállapodás alapján lehet használni.
Igény esetén az első bérlési alkalommal (a bérelt időtartamon belül) tájékoztatás, körbevezetés,
eszközhasználati útmutató.
Bérlő köteles úgy eljárni, hogy a Kingastudio jó üzleti hírnevét ne sértse, illetve ne veszélyeztesse.
Állatot behozni tilos, dohányzás, egyéb tűzveszélyes dolgok használata tilos.
A stúdió nyitva tartása igazodik a kereskedők házának nyitva tartásához.
A helyet a bérlemény eredeti, kibérelt állapotába kell visszaszolgáltatni.
Stúdióba bejutás:
– automatikusan záródó ajtó, a kilincs felhúzásával. Bérlő vállalja, hogy amennyiben Bérbeadó
az időpont lejártakor nem tartózkodik a helyszínen, akkor vállalja, hogy megbizonyosodik róla, hogy jól bezárta a helyet, ellenkező esetben az okozott kárért teljes körű felelősséget
vállal
– minden bérlő egyedi, foglalás idejére érvényes számkódot kap, az időpont lejárta után a
bérlemény bezárásra kerül, így a következő bérlő is a számkódját használja
– a bérlőnek nem dolga megbizonyosodni róla, hogy ki a következő bérlő, nincs joga a termet a
következő bérlőnek átadni
– bérleménybe belépni a bérelt időpont kezdetekor lehet
– amennyiben technikai hiba miatt, azaz hibás számkód esetén nem tud a bérleménybe bejutni,
és ezt igazolni tudja, akkor a foglalás díját vagy részben kapja vissza (ha később bejutott),
vagy annyival tovább maradhat bent, vagy ha egyáltalán nem jutott be akkor a teljes díját
visszakapja
2. Szalon szolgáltatások
Fogyasztó jogosult igénybevenni az általa lefoglalt szolgáltatást az általa lefoglalt időpontban. Fogyasztó továbbá köteles a kingastudio.hu honlapon a lefoglalt szolgáltatás tájékoztató oldalát elolvasni, és az ott kértek szerint megjelenni az időponton. Amennyiben Ügyfél nem megfelelő állapotban jelenik meg (pl elmulasztja a szükséges tisztálkodást a kezelést érintő területen), akkor Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását. Mivel a szolgáltatás Ügyfél hibájából hiúsul meg, így a lefoglalt szolgáltatás árának 50%-át meg kell térítenie Szolgáltató részére (készenléti idő).
Alapértelmezetten a szolgáltatás előtt és után Szolgáltató készíthet Ügyfélről előtte-utána fotót, amit aztán online és nyomtatott anyagokon is korlátlanul felhasználhat referencia céljából. Amennyiben Ügyfél ehhez nem járul hozzá, úgy írásos formában jelezze ezt. Jelzés hiányában hozzájárul a képek késztéséhez és használatához.
3. Fotós szolgáltatások
Fogyasztó jogosult a lefoglalt helyszínen és időpontban az általa lefoglalt szolgáltatást igénybevenni. Módosítási és lemondási kérelmét Szolgáltató rugalmasan kezeli. 
A fotózás során készült BTS („behind the scenes”), tehát a fotózási folyamatot bemutató felvételeket Szolgáltató korlátlanul használhatja szolgáltatásának promótálására, amennyiben Ügyfél írásban nem jelzi hozzá nem járulását. A fotózás során profi felszereléssel Ügyfélről készült és átadott képek kapcsán Ügyfél külön nyilatkozhat, hogy hozzájárul-e a fényképek felhasználásához.
A készült és Ügyfél részére átadott felvételekre Ügyfél alapértelmezetten magán célú használatra kap felhasználási engedélyt. Amennyiben üzleti használatra készülnek a képek úgy Ügyfélnek ezt kötelessége jelezni és írásos engedélyt kérni Fotóstól a felvételek üzleti célú felhasználására, valamint kötelessége az ezzel járó felárat Szolgáltató részére megtéríteni.
A készült felvételek szerzői jogával Szolgáltató rendelkezik.

12. Külföld
A külföldi Fogyasztókra/Vállalkozásokra/Bérlőre is jelen Általános szerződési feltételek vonatkoznak,
ők is ezen szabályok szerint élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel. 
13. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:
Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása,
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek
nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!
A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg.
A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék
átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.
A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti
időszakban is.
Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése
előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati
kötöttséget.
Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó
nyilatkozata útján gyakorolhatja.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:
A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. 
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:
A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.
Kellékszavatosság:
Ön Cégünk hibás teljesítése esetén Cégünkkel szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.
Termékszavatosság:
Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági
igényét érvényesítheti.
Jótállás:
Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Cégünk jótállásra köteles.

Scroll to Top